Thursday, 17/09/2020 - 06:40:19

Thế nào là tu?


Thầy Thích Pháp Hòa (Hình không rõ nguồn)


Lời THẦY PHÁP HÒA
Ăn chay niệm Phật chưa phải tu
Lên chùa vái lạy cũng tu mù
Tụng kinh trì giới sanh trí tuệ
Quán tâm sửa tính thật chân tu
Tu là phải sửa mới là tu
Sửa tính tham lam thành bố thí
Sửa tính hẹp hòi thành bao dung
Sửa tính sân hận thành từ bi
Sửa tính cao ngạo thành khiêm tốn
Sửa tính hơn thua thành nhẫn nhịn
Sửa tính vô tâm thành hòa nhã
Sửa tính ích kỷ thành vị tha
Sửa tính si mê thành trí tuệ
Sửa tính cố chấp thành buông bỏ
Sửa tính ganh tị thành hoan hỷ
Sửa tính khinh khi thành kính mến
Sửa tính bi quan thành tích cực
Sửa tính lười biếng thành siêng năng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Từ khóa tìm kiếm:
Thế nào là tu?
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements