Sunday, 29/01/2017 - 08:46:46

Văn hóa... khóa

Xem những hình ảnh này do Tonny Do chụp bằng điện thoại, hoặc sưu tập từ báo trong nước, thì người ta có thể thấy xã hội Việt Nam ngày nay như thế nào. Dưới chế độ cộng sản kéo dài hơn nửa thế kỷ, cái gì ở quốc gia này cũng có thể bị lấy mất, kể cả đạo đức

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp