Thursday, 17/05/2018 - 12:01:17

NS Janet Nguyễn đồng tác giả dự luật giúp dân thuê nhà được thêm tiền thuế tín dụng

SACRAMENTO - Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn cho biết “trong tinh thần giúp giảm gánh nặng tài chánh cho cư dân thuê nhà vì giá thuê nhà ngày càng tăng cao,” bà là đồng tác giả Dự Luật SB-1182 cùng Nghị Sĩ Steven Glazer, nhằm gia tăng thêm thuế tín dụng cho người thuê nhà (Renters Credit) từ $60 lên đến $120 cho một cá nhân, và cho hai người khai chung thuế từ $120 lên đến $240.

“Nhiều cư dân trong địa hạt của tôi là người thuê nhà, có lợi tức hàng tháng giới hạn, chi phí tiền thuê nhà hàng tháng rất chật vật, trong khi còn có những chi tiêu khác như: mua thực phẩm, chi phi di chuyển, chăm sóc con cái và bảo hiểm y tế,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết trong thư gởi báo chí ngày thứ Tư, 16 tháng Năm.
Nếu SB-1182 (Taxation: renters credit) được chuẩn thuận, cư dân có thể dùng thuế tín dụng mới tăng, khi khai thuế cho năm 2018 vào đầu năm sau

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp