Wednesday, 24/10/2018 - 07:41:06

Phục vụ


Hình vẽ câu chuyện Chúa Giêsu giảng cho hai anh em James và John hiểu về tinh thần phục vụ. (Sweet Publishing/Free Bible Images)

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Khi bước vào một nhà thờ Công Giáo, người ta sẽ thấy cây thập giá và trên đó là Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nhà thờ Công Giáo nào cũng có tượng thánh giá Chúa, thông thường ở trên gian cung thánh. Nếu không có tượng thánh giá Chúa, thì đó không phải là nhà thờ Công Giáo. Như thế, người Công Giáo nói riêng, và người Kitô hữu nói chúng, là những người tôn thờ Đấng đã chịu nhục hình và chết trên cây thập giá.
Để có sự tôn thờ này, thì phải có niềm tin: Tin vào những điều Hội Thánh dạy, tin vào tội nguyên tổ và hậu quả của tội này, và tin rằng Thiên Chúa không bỏ con người, nhưng Ngài đã hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu độ con người. Đấng Cứu Thế đó chính là Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và chịu chết trên thập giá. Tiên tri Isaia đã tiên báo về Đấng Cứu Thế này, như người tôi tớ trung tín Thiên Chúa gửi đến để gánh tội lỗi chúng ta: “Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.” (Is. 53:11).

Trong thư gửi tín hữu người Do Thái, chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của người tôi tớ trung tín mà tiên tri Isaia đã nói tới. Đó chính là Chúa Giêsu Kitô, vị Thượng Tế của chúng ta. Ngài đã đến với chúng ta, chấp nhận thân phận con người như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi, để có thể thông cảm thân phận làm người như chúng ta.

Còn chính Chúa Giêsu, Ngài nói như thế nào về Ngài trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này? Ngài nói rằng Ngài không đến để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.

Cũng qua đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, chúng ta thấy hai tông đồ Giacôbê và Gioan đã có tham vọng rất lớn. Nói theo người đời, đó là tham vọng xôi thịt, muốn được đứng đầu hoặc có những quyền hành nào đó. Các ông nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ lập vương quốc của Ngài theo kiểu trần thế. Vì thế, hai ông tông đồ này là hai anh em ruột, đã xin Chúa Giêsu, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy mình, khi Chúa Giêsu đạt tới vinh quang trong nước Ngài. Như thế, các ông muốn được phục vụ và coi các ông tông đồ khác chẳng ra gì!

Chúa Giêsu rất dịu dàng trước những tham vọng của các ông. Ngài hỏi các ông có thể uống được chén đắng mà Ngài sắp uống và chịu cùng một phép rửa mà Ngài sắp phải trải qua hay không? Các ông thật là liều thưa rằng sẵn sàng. Nhân dịp đó, Chúa đã dạy cho các ông biết rằng: Đi theo Ngài là để phục vụ, chứ không để đi tìm uy quyền, và được phục vụ. Chúa cũng cho biết rằng chính Ngài đến để phục vụ và hiến mạng sống của mình là giá cứu chuộc cho nhiều người. Các ông sau này, đã đi con đường của Chúa đã đi, và là những tông đồ nhiệt thành phục vụ việc rao giảng Tin Mừng.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa và theo kiểu nói của thánh Phaolô, Ngài đã mặc lấy thân phận của người tôi tớ. Vì thế, Ngài là Chúa, là Thầy và cũng là người Tôi Tớ. Ngài đến để phục vụ và ban mạng sống của mình để cứu chuộc muôn người. Tất cả mọi người Kitô hữu cũng được mời gọi đi theo con đường của Chúa, để phục vụ anh chị em của mình.

Từ khóa tìm kiếm:
Phục vụ
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp